افغانستان در یک هفته

1 / 18 ویدیو
1

در این گزارش، فرشته (نام مستعار) از آزارواذیت جنسی می‌گوید که از سوی پدرکلانش متقبل شده است.

20/08/2019
2

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت دوم

07/08/2019
3

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت اول

02/08/2019
4

روز اول گفتگو های صلح افغانستان با طالبان

02/08/2019
5

18/02/2019
6

11/02/2019
7

10/02/2019
8

05/02/2019
9

30/01/2019