سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

موجودیت بانوان در بخش تنظیف شهرداری چه‌قدر موثر است؟

١٥ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
درهمین حال گل‌احمد، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی می‌گوید، این یک اقدام خوب بوده و برای خانم‌ها زمینۀ کار را مساعد ساخته است. اما به خاطر این که از جمله کارهای شاقه است، نباید خانم‌ها این کارها را پیش ببرند. بانوانی که در جاده‌ها کار می‌کنند با مشکلات صحی روبه‌رو هستند.

عبدالجلیل سلطانی، رئیس نشرات شهرداری کابل می‌گوید، حضور بانوان در بخش تنظیف شهرداری کابل بسیار مهم است و حدود ۳۷۰ بانو در ریاست تنظیف در دو بخش کار می‌کنند که ۷۰ درصد آن در بخش جاروکشی جاده‌ها و ۳۰ درصد در بخش آگاهی‌دهی خانه‌به‌خانه فعالیت دارند.

محمدشفیق علوی می‌گوید، نقش خانم‌ها در تمام عرصه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و نقش خانم‌ها در بخش تنظیف شهرداری موثر و سازنده است. او می‌افزاید، مردم به خانم‌هایی که در بخش تنظیف شهرداری کار می‌کنند به دید مثبت می‌بینند، اما بیشتر خانم‌ها از روی مجبوریت در این بخش کار می‌کنند.

شماره پیامک: ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر: ۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰