پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

نقش دختران جوان در توسعۀ صنایع‌دستی

١٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
نمایندۀ وزارت تجارت:  هم‌اکنون ما مشخص در بخش‌ صنایع‌دستی قالین و سنگ‌های قیمتی دستاوردهای خوبی داریم و توسعه هم در این بخش داشته‌ایم که متاسفانه برخی اوقات پیشنهادهای ما از سوی دیگر نهادهای دولتی مدنظر گرفته نمی‌شود.

ما چندین‌بار خواهش کردیم که صنایع‌دستی زنان افغان باید در تمام سفارت‌خانه‌های کشور به نمایش گذاشته شود تا بازاریابی صورت گیرد.

نمایندۀ اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان: حکومت باید فرصت  قرضه‌های کوچک را ایجاد کند تا زنان افغانستان بتوانند در این راستا مهارت های‌شان را به نمایش بگذارند و ما تلاش درایم که صندوق مشخص اعانه را برای زنان ایجاد کنیم تا زنان از پول آن تجارت‌شان را آغاز کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000