سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نقش جوانان در از بین‌بردن سنت‌های نا پسند

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
خان‌ولی عادل: خانوادۀ من در مقابل قتل برادرم 10 دختر از جانب مقابل ما بد خواستند و اکنون خواهرانم از مکتب باز مانده‌اند من در مقابل خانواده خود تحصن کرده ام. خواست من از خانواده‌ام این است که باید خواهرانم را بگذارند به مکتب بروند و از حکومت می‌خواهم که جلو این فرهنگ بد را بگیرد.

عفیفه معروف: کمیسیون مستقل حقوق بشر از کار این جوان ستایش می‌کند و باید هر جوان مبارزه با فرهنگ بد را از خود آغاز کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا فعالیت‌های داشته، اما باز هم این پدیده متأسفانه وجود دارد .

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000