دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چرا تنش‌های قومی و زبانی در میان نسل جوان افزایش یافته است؟

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
عوض‌علی فرزام: بحث‌های قومی و زبانی در میان نسل جوان بسیار کم دیده می‌شود و چشمۀ این مشکلات نزد مقام‌ها و رهبران اقوام است. همچنان کشورهای همسایه به خاطر ایجاد تفرقه این موضوعات را در رسانه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند و از احساسات جوانان سوءاستفاده می‌کنند.

قاسم بهنود: اگر به تاریخ کشور نگاه کنیم مشکلات همیشه از بحث‌های قومی و زبانی منشا گرفته است، اما اکنون که همه آگاه شده‌اند و تحصیل کرده‌اند، نباید دنباله‌رو دیگران باشیم.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000