پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

نقش سارندویان جوان در تأمین نظم و امنیت مکاتب

٥ قوس|آذر ١٣٩٦ 
مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف: به خاطر نظم بیشتر ما دوباره سارندوی را ایجاد کردیم و اکنون نظم روزبه‌روز خوب‌تر شده می‌رود. اما مشکلات عدم داشتن تعمیر و معلمین به اساس نیاز موارد است که در بی‌نظمی معارف می‌تواند نقش داشته باشد.

عزیز آریا فعال مدنی: مکتب‌گریزی‌های جوانان برای مردم قابل قبول نیست و مسؤولین معارف در این قسمت مسؤول هستند که یک اقدام جدی کنند و نگذارند که جوانان از مکاتب بنابر شکنجه‌ها دل‌سرد شده و فرار کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000