دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

بررسی عوامل افزایش خودکشی جوانان

٥ قوس|آذر ١٣٩٦ 
عفیفه معروف، عضوی کمیسیون مستقل حقوق بشر: آمار خودکشی در میان دختران جوان رو به افزایش است، اما این افزایش یک خبر جدید نیست بلکه در گذشته هم وجود داشته چون اکنون این بحث‌ها بیشتر رسانه‌یی شده است .

دکتر بینظیر حقجو، فعال مدنی: حکومت افغانستان در راستای کاهش خودکشی‌ها خیلی ناکارا است. نهادهای حقوق بشری هم بیشتر کارهای‌شان متمرکز به شهرها بوده و باید این نهادها بیشتر در روستاهای افغانستان فعالیت‌شان را آغاز کنند .

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000