دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چرا زنان حزب سیاسی مشخص با مرام‌های برابری طلبی ندارند؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
حمیرا کوهزاد: برای تشکیل احزاب سیاسی، ثبت و راحستر آن و داشتن یک دفتر مشخص، بودیجه و پول نیاز است. تا زمانی که زنان حامی و پشتوانۀ قوی نداشته باشند، نمی‌توانند احزاب سیاسی را تشکیل دهند.

ویدا احمد: تا زنان با سواد سیاسی آشنا نشوند، خودشان را و هویت‌شان را نشناسند و حق انتخاب را کسب نکنند، نمی‌توانند احزاب سیاسی را تشکیل بدهند. در ولسوالی‌ها و مناطق دور از شهر زنان حتا حق انتخاب لباش‌شان را ندارند. هرگاهی که زنان زنجیرهای بی‌هویتی را بتوانند از بین ببرند و منسجم شوند و از میان مردم برخیزند، می‌توانند احزاب را تشکیل بدهند که به نفع خودشان و هم مردم باشد.

غلام‌ربانی فیاض: در نظام‌های دموکراتیک فعالیت احزاب سیاسی جایگاه خودشان را در عرصه‌های گونه‌گون دارند و هرچند با مطالعه تاریخ در میابیم که در هیچ کشوری تا کنون حزب سیاسی مشخص و ویژۀ بانوان وجود نداشته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000