دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

فیستیوال گپ جوان

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
نرگس میرزایی،از اشتراککننده‌گان  فیستیوال گپ جوان: این فستیوال یک جشنوارۀ بسیار مفید و موثر برای جوانان است به خصوص برای جوانانی که در سه دهه جنگ نتواسته‌اند کارهای هنری را به شکل نظری و عملی پیش ببرند. در این فیستیوال دختر خانم‌ها هم اشتراک نموده بودند و از طریق این فیستیوال می‌توانم حالا تصویرهای خوبی را به صورتی مسلکی بگیرم.

کاوه آیریک، عضو نهاد خانۀ فرهنگ افغانستان: فستیوال گپ جوان هفت‌سال است که در کابل و چهار ولایت دیگر برگزار می‌شود. جشنواره هفتم آن در ولایت کابل تنها برای خانم‌ها بود که سه بخش عکاسی فیلم‌برداری و رسانه‌های اجتماعی را در بر می‌گرفت.

عبدالزاهد دانشجو، رهبر نوظهور جامعه مدنی: گپ جوان یعنی حرف‌های ناگفته جوان و این جشنواره‌ها زمینۀ خوبی را برای جوانان مساعد می‌سازد، و به خصوص برای جوانانی که می‌خواهند هویت خود را برای کشور خود و جهانیان آشکار کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000