دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

جرایم اخلاقی و گرایش جوانان به آن

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
نصرالله علم، فعال مدنی: جرایم اخلاقی در حوزه اخلاقیات رخ می‌دهد. مثل زنا، استفاده از مواد مخدر و عوامل گونه‌گون اجتماعی، اقتصادی و حتا خانواده‌گی سبب گرایش جوانان به ارتکاب جرایم اخلاقی می‌شود. کاهش جرایم اخلاقی به یک برنامۀ بسیار گسترده نیاز دارد و باید برای مردم آگاهی داده شود.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور: هر عملی که مخالف احکام قانون باشد و در قانون نافذۀ کشور برای آن عمل مجازاتی تعیی شده باشد، جرم است و دادستانی به مثابۀ اداره عملی‌کنندۀ قانون به هر جرمی از جمله جرایم اخلاقی رسیده‌گی می‌کند.

گل‌احمد کمین، رهبر نوظهور جامعه مدنی: جنگ ، بیسوادی، فقر و مهاجرت‌ها عوامل اصلی افزایش جرایم اخلاقی در کشور می‌باشند که در حال حاضر دستگاه جزایی و قضایی کشور برای از بین بردن این پدیده، مجرمان را گرفتار و جزا می‌دهد. اما راه حل پرورش درست از دوران مکتب تا دانشگاه است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000