دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

نقش جامعه مدنی در گفت‌وگوهایی صلح و حقوق قربانیان

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
خانم شبنم سیمیا دادستان و حقوقدان: ابتدا در راه‌برد شورای عالی صلح در بارۀ حقوق قربانیان چیز نیامده بود، اما به گفتۀ معاون شورای عالی صلح در طرح جدید، این موارد با جزییات آن گنجانیده شده است. وظیفۀ جامعۀ مدنی تنها دفاع از حقوق قربانیان نیست و فعالان مدنی باید طرح‌های نیز برای دست‌یابی به صلح و حفظ حقوق قربانیان به دولت ارایه کنند.

احمدشاه ستانکزی، عضوی کمیتۀ هماهنگی عدالت انتقالی: با تأسف از زمان ایجاد شواری عالی صلح برخورد با پرونده‌های قربانیان و احقاق حق خانواده‌های بازنده تنها سیاسی بوده است. صلح بدون عدالت تحقق نمی‌یابد. عدالت‌خواهی از وظایف جامعۀ مدنی است، اما به حقوق قربانیان هیچ توجهی نشده و این عمل به وجود آورندۀ خشونت بوده است.

اعجازالحق حیدری، رهبر نوظهور جامعه مدنی: یکی از خواسته‌های مهم جامعه مدنی عدالت‌خواهی و تحقق خواسته‌های قربانیان جنگ‌های چهار دهۀ أخیر می‌باشد؛ ولی برخی از گروه‌ها در برابر این خواست برخوردهای غیر دموکراتیک و غیر مدنی داشته‌اند. در نهادینه شدن عدالت پروسه صلح و تمام فعالیت‌های اجتماعی جامعه مدنی نقش ارزندۀ دارد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000