چهارشنبه 20 قوس|آذر 1398 برابر با 11 دسمبر 2019

تندروی چیست؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
قربان‌علی حکمت، جامعه‌شناس: عامل اصلی رسوخ و نفوذ تندروی در جامعه عدم آگاهی است.  آدم‌های که آگاهی اندکی دارند به ساده‌گی به دام گروه‌های افراطی می‌افتند.

محمدعظیم نوربخش، استاد دانشگاه: پدیدۀ تندروی بسیار بحث و یک موضوع مهمی‌ست که در دهه‌های پسین وادر کشورهای گونه‌گون جهان شد. افراطیت انواع مختلفی مثل تندروی نرم، سخت و میانه دارد که افراد برای رسیدن به اهداف شخصی‌شان از این عمل استفاده می‌کنند.

اعجازالحق حیدری، رهبر نوظهور جامعه مدنی: افراط‌گرایی در افغانستان برخاسته از دو نوع شیوۀ فکر می‌باشد، یکی آن بر می‌گردد به تندروی دینی و مذهبی که تروریسم جهانی نتیجۀ آن است و نوع دوم آن افراطیت برخاسته از افکار قبیلوی و قومی است. تندروی یا افراطیت تاریخ درازی در کشور دارد و دارای انواع مختلفی‌ست که از جمله آن افراطیت دینی یا مذهبی می‌باشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000