سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

جامعۀ مدنی با نهاد مدنی چه تفاوتی دارد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
محمدنعیم نظری، رییس شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر: جامعۀ مدنی افغانستان بخش مهمی از نظام ملی است و مشروعیت کارکردهای خود را از قانون اساسی گرفته است. در افغانستان شمار زیادی از نهادهای مدنی فعال و در ساحات مختلف فعالیت دارند.

سیدمحمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه: مطابق به قانون اساسی و قانون جمعیت‌ها نهادها مدنی را می‌توان به نام‌های چون انجمن، شورا و مؤسسه ثبت کرد. نهادهای مدنی در راستای شکل دهی اتحاد نقش مهمی دارد.

مجیب‌الرحمن هوتک، رهبر نوظهور جامعه مدنی: در اصل وجود نهادهای مدنی حرکتی‌ست به سوی یک جامعۀ متمدن و فرق جامعۀ مدنی با نهادهای مدنی نیز در کلی بودن و جزی بودن یک‌دیگر است. هدف اساسی نهادهای مدنی متمدن ساختن جامعه و دادخواهی است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000