سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نقش فرهنگ انتقادی در تخریب اسطوره‌های اجتماعی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
داوُد اکرام، استاد دانشگاه بلخ: نقد اسطوره‌یی از دیدگاه انسان شناختی به تحلیل متن ادبی می‌پردازد و بر مبنای شکل کاربردی آن زمینه‌های متنوعی چون نقد کهن الگوها را در بر می‌گیرد. ما می‌توانیم که چهره‌ها و شخصیت‌های تارخی را نقد نمی‌ییم و نقد کردن تنها به معنای برملا کردن نقاط منفی نیست. بل که نقد می‌تواند مثبت هم باشد.

کاظم‌حمیدی رسا، مسؤول فرهنگی و نشراتی مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل: در افغانستان روایت‌های تاریخی دقیق از دوره‌های تاریخی که در بارۀ یک قوم باشد، وجود ندارد، بنابر این انحصار یک دورۀ تاریخی به نام یک قوم و یک زبان کار نادرست و غیر علمی است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000