پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

ساز و کار نقد و انتقاد چیست؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
ظریف افغان، پژوهشگر: نقد از عناصر اساسی آزادی بیان در جوامع دموکراتیک شناخته می‌شود و در قوانین جهانی و قوانین افغانستان نیز به جایگاه نقد به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده است.

نقد سبب افزایش ظرفیت در شخص می‌شود و اگر نقد مثبت باشد ظرفیت را در شخص تبارز می‌دهد واگر منفی باشد پیامد خوبی ندارد.

علی‌احمد کاوه، استاد جامعه شناسی دانشگاه هرات: فاصله میان نقد مثبت و منفی می‌تواند به یک انگیزۀ مرتبط باشد؛ اگر نقد انگیزۀ اصلاحی داشته باشد، نقدی مثبت است حتا اگر محتوای آن بیشتر جنبۀ انتقادی داشته باشد و اگر انگیزۀ نقد بیشتر سودجویانه و ویرانگر باشد، نقدی منفی است. حتا اگر به لحن و بیانی نرم گفته شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000