چهارشنبه 20 قوس|آذر 1398 برابر با 11 دسمبر 2019

نصاب آموزشی مکاتب و دانشگاه‌ها افکار انتقادی را ترویج می‌دهند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف: اهداف وزارت معارف برای دوره‌های گونه‌گون مکتب مشخص است. به گونۀ مثال برای صنف اول تا ششم برنامۀ خواندن، نوشتن و محاسبات ابتدایی، از صنف 7 تا 12 دانش‌آموزان برای تجزیه و تحلیل مطالب به ویژه مضامین علوم اجتماعی آماده‌گی می‌گیرند.

صدیق‌الله کلکانی، استاد دانشگاه کابل: نظر به نصاب درسی جدید فضای صنف انتقادی است و این روش سبب می‌شود که مقدار زیاد درس به شاگردان منتقل شود و دانشجویان هم بدون کدام ترس و هراسی از آموزگاران پرسش‌های مطرح می‌کنند که سبب می‌شود درس را ساده بیاموزند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000