سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

بی‌برنامه‌گی حکومت و افزایش گداها در سطح شهر

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
عبدالله هاشمی، عضو شبکۀ محافظت اطفال: دولت در سال ۲۰۰۷ میلادی راهبردی را برای گردآوری گداها تدوین کرد که این راهبرد دارای چند بخش دارد و باید در چند مرحله عملی می‌شد. در این راهبرد یکی از مهم‌ترین گام‌ها آموزش حرفه و فن برای گداها بود.

به باوری وی، فقر، بی‌کاری و عدم کنترل گداهایی که از کشورهای همسایه می‌آیند، سبب شده است که تعدا گداها در شهر و بازار روزبه‌روز افزایش یابد.

سردار محمد سلطان، مسؤول کارمندان اجتماعی وزارت کار: پدیدۀ گدایی‌ یک مشکل اجتماعی است؛ با این که چهار سال پیش وزارت کار و امور اجتماعی با راه‌اندازی یک برنامۀ گداهای پایتخت را اسکان داد، اما موفق نشد این پدیده را به صورت کلی محو سازد.

بیشتر گداها از روی مجبوریت گدایی نمی‌کنند، بلکه این کار پیشۀ‌شان است و برخی از این گداها از کشورهای همسایه آمده و دست به گدایی می‌زنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000