سه‌شنبه 19 قوس|آذر 1398 برابر با 10 دسمبر 2019

چرا جریان‌های سیاسی جوانان به زودی از هم‌ می‌پاشد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سنگر امیرزاده، رییس جریان‌های سیاسی جوانان: جوانانی که جریان‌های سیاسی را  تشکیل می‌دهند کم‌تر آینده‌نگر هستند و حتا پیش‌زمینۀ برای ایجاد این‌‌ها را ندارند. این موضوعات باعث دل‌سردی جوانان می‌شود و جوانان باید که جماعت بزرگ را شکل بدهند تا بتوانند در انتخابات سهم داشته باشند. او می‌گوید که جوانان باید از گذشته‌گان بیاموزند و از تجربه‌های آنان با خبر باشند و از آن استفاده نمایند.

اجمل بلوچ‌زاده، فعال سیاسی: جوانان بیشتر در برابر مسایل مختلف سیاسی احساساتی برخورد می‌کنند و اکثر این جوانان با این‌که تجربۀ فعالیت سیاسی کم‌تری دارند به دنبال تبارز شخصیت‌شان در جامعه هستند. زمانی‌که جوانان برای بوجود آوردن یک جریان سیاسی گردهم جمع می‌شوند نه باید به مسایل زبانی، سمتی و قومی دامن بزنند.

مشکلات اقتصادی هم از عواملی‌ست که سبب می‌‌شود جریان‌های سیاسی جوانان از هم بپاشند و جوانان بیشتر به پول می‌اندیشند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000