دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

کارایی برنامۀ تشویق و جذب جوانان در اداره‌های دولتی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
مصری خان همت، رییس منابع بشری معاونیت اداره امور: برنامه تشویق در سال ۲۰۱۶ میلادی به هدایت رییس جمهور راه‌اندازی شد و  در ابتدا این برنامۀ آزمایشی برای دفتر معاونیت ادارۀ امور آغاز شد، چرا که این اداره تازه تأسیس بود و نیاز به استخدام افراد نیز محسوس بود.

این برنامه موثریتش را نشان داد و رییس جمهور این برنامه‌ را پس از بررسی، پسند کرد و هدایت داد تا این برنامه در نهادهای دیگر حکومتی نیز عملی شود.

دکتر کمال سادت، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ: این برنامه یک گام مثبت برای جوانان کشور است و برای راه‌یابی جوان در نهادهای حکومتی سودمند می‌باشد.

از طریق این برنامه افراد توانا و با استعداد به اداره‌های دولتی راه خواهند یافت.

آغامحمد قریشی،از رهبران نو ظهور جامعه مدنی: یکی از ویژه‌گی‌های خاص برنامه تشویق این است که روابط، واسطه، قومیت و زبان در نظر گرفته نمی‌شود و یک پروسۀ کاملأ شفاف است. همپنان برنامۀ تشویق جوان یک برنامۀ مهم و اساسی برای جوانان کشور پنداشته می‌شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000