سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

دوران پختگی چه زمانی‌ست و چرا جوانان با دوران پختگی فاصله دارند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
ناصر حبیبی: بحث پختگی انسان ارتباط دارد به موضوعات روانشناسی،افرادی پخته گفته می‌شوند که بتوانند بر احساس خود کنترل داشته و در حالات نامناسب درست تصمیم گرفته و قضاوت بجا کنند. جوانان را هم نباید گفت که همه خام هستند و به پختگی نرسیده‌اند، بل عمل‌کرد و شیوۀ رفتار هر جوان متفاوت است. به گونۀ مثال یک جوان 18 ساله با درک و فهمش نشان می‌دهد که پخته است، اما یک کهن‌سال نشان می‌دهد که خیلی خام است.

جمعه‌خان محمدی: من به این باور هستم که پختگی انسان سن مشخصی ندارد هر انسان در سن خاصی پخته می‌شود. ما در اجتماع افرادی را داریم که هنوز جوان نشده، اما خوب پخته است. بر عکس هم وجود داد که سن‌شان بیشتر از 50 است اما پخته نشده و برخی هم وجود دارند که تا دم مرگ هم پخته نمی‌شوند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000