دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی‌ها چه‌ زمانی عملی خواهد شد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
عبدالمجید غنی‌زاده، سرپرست ریاست تقنینیۀ وزارت عدلیه: شورای ملی قانون قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی‌ها را تصویب کرد. اما ریاست جمهوری تا کنون برای توشیح این قانون اقدامی نکرده است. این قانون در ادارۀ امور و یا هم ریاست جمهوری سرگردان است و دلیل تاخیر توشیح این قانون را هم نمی‌دانم. در صورتی که این قانون توشیح شود، تغییرات جدی در مصارف گزاف عروسی‌ها رونما می‌شود و بیشتر جوانان به ساده‌گی تشکیل خانواده می‌دهند.

خانم کبرا به این باور است که بخش خصوصی و حکومت برای تطبیق این قانون باید اقدام جدی کنند. ما به عنوان نهادی که در بخش زنان فعالیت دارد برای توشیح این قانون دادخواهی می‌کنیم و از رییس جمهور می‌خواهیم که این قانون هر چه زودتوشیح کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000