دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

بررسی عوامل افزایش خودکشی جوانان

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
بررسی عوامل افزایش خودکشی جوانان

عفیفه معروف، عضوی کمیسیون مستقل حقوق بشر: آمار خودکشی در میان دختران جوان رو به افزایش است. این افزایش یک خبر تازه نیست بلکه در گذشته هم خودکشی به گونۀ زیادی وجود داشت، اما رسانه‌یی نمی‌شد.

دکتر بینظیر حقجو، فعال مدنی: حکومت افغانستان در راستای کاهش خودکشی‌ها کم‌کاری کرده است. نهادهای حقوق بشری هم بیشتر کارهای‌شان متمرکز به شهرها بوده و باید این نهادها بیشتر در روستاهای توجه کرده و آغاز به کار کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000