سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

جوانان چه‌گونه از خدمات نهادهای کاریابی استفاده می‌کنند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
معروف قادری: نهادهای کار آفرین از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت شهر سازی و دیگر نهادهای حکومتی و در بخش خصوصی نهاد‌هایی مثل اتاق‌های تجارت و چند نهاد دیگر کارفرماست. اما آنچه مهم پنداشته می‌شود، دیدسطحی حکومت در این راستا است و همواره برای جامعۀ جهانی حقیقت بیان نشده است.

ما عضو کانوانسیون جهانی کار هستیم و هر سال از کار خود گزارش می‌دهیم.

پیکار: قوانین افغانستان در بارۀ کار و کارگر تنها روی کاغذ بوده و متاسفانه بیشتر نهادها ظرفیت پایین دارند و معیاری نیستند. ما دو نهاد کاریابی داریم یکی خصوصی و دیگر هم دولتی است و مدیریت نادرست سبب شده است که کار به اهل کار سپرده نشود و بست‌ها همچنان خالی بمانند.

مارخ یوسفزی: پالیسی وزارت امور زنان در مورد نهادهای کاریابی تنها نظارتی است، ما نهادها را بررسی می‌کنم که بدانیم آنها برای مردان چه‌گونه خدمات کاریابی را مساعد کردند و برای زنان چه‌گونه. همچنان وزارت امور زنان رابطۀ میان فرد و نهاد نیازمند ایجاد می‌کند به گونۀ مثال، سالونی به کارگر زن نیاز دارد، برای وزارت زنان مکتوب می‌فرستد و این وزارت کسانی که پیش از این مراجعه کرده‌اند را معرفی می‌کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000