دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

معرفی لیسۀ عالی معرفت

٩ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 
بخش اول

آغاز برنامه

سلام و معرفی موضوع برنامه و آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس برنامه توسط مجری

بخش دوم

صحبت با چند دانش‌آموز این مکتب در رابطه به صنف‌های زمستانی معرفت

بخش سوم

صحبت با چند دانش‌آموز در رابطه به تأثیرگذاری صنف‌های تقویتی

بخش چهارم

گفت‌وگو با عزیز رویش، یکی از آموزگارانی که در جمع ده بهترین معلم دنیا در ارتباط به چه‌گونه‌گی این برنامه

بخش پنجم

گفت‌وگو با مدیر مکتب معرفت دربارۀ کار و فعالیت‌های مکتب معرفت

بخش ششم

معرفی آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس، راه‌های ارتباط با برنامه، ختم و خداحافظی مجری