دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

روند ناقص آموزشی و پرورشی در ولایت نورستان

٦ جدی|دی ١٣٩٤ 
داشته‌های این برنامه

گزارشی دربارۀ ولایت نورستان و نبود آموزگاران مسلکی، معرفی عناب مبارز یکی از دانش‌آموزان لیسۀ ملالی، پرسش هفته و پیام‌های صوتی شنونده‌ها

آموزش و پرورش در نورستان به گونۀ نامکمل در حال رشد است.

شماری از دانش‌آموزان در نورستان می‌گویند که بارها مشکلات‌شان را با مسؤولان در میان گذاشته اند، اما تا کنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است.

عدم حضور آموزگاران مسلکی، نبود نصاب آموزشی معیاری و فضایی نامناسب برای آموزش از مشکلاتی اند که به گفتۀ دانش‌آموزان نورستان مسؤولان این ولایت قرار بود آن‌ها را برطرف کنند.

دانش‌آموزان این ولایت می‌افزایند که این مشکلات در تمام مناطق نورستان دیده می‌شود.

عناب مبارز دانش‌آموز موفق در بخش ورزش

عناب دانش‌آموز صنف یازده مکتب ملالی است که توانسته در کنار آموزش، ورزش هم کند. این بانو در این بخش به دستاوردهای خوبی نیز دست یافته است. او می‌خواهد هم ورزشکاری موفق هم دکتری خوب در آینده شود.

با او در این برنامه بیشتر آشنا شوید.