چهارشنبه 30 دلو|بهمن 1398 برابر با 19 فبروری 2020

زنان به فناوری‌های جدید دسترسی کمتری دارند

١٥ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
شبانه منصوری، بنیان‌گذار شبکۀ زنان افغانستان در تکنولوژی معلوماتی می‌گوید که 80 درصد استفاده کننده‌گان گوشی‌های همراه زنان هستند؛ اما در بخش استفاده از انترنت، زنان تنها 39 درصد استفاده‌ کننده‌گان انترنت را تشکیل می‌دهند.

شکیبا یعقوبی، عضو نهاد «دید نو» می‌گوید که اقتصاد خانواده، محدودیت‌های فرهنگ و نداستن زبان انگلیسی از عوامل اساسی عدم دسترسی زنان به انترنت هستند.