دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

کاروان آزمون کانکور به کجا رسیده است؟

١٥ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
محمدفیصل امین، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که این وزارت راهبرد جدیدی را برای آزمون کانکور امسال در نظر گرفته است. به گفتۀ او، در آزمون امسال، وزارت تحصیلات عالی برای هر متقاضی یک جزوۀ پرسش‌ها را طراحی کرده است.

اما شماری می‌گویند که مشکلات سال گذشته در روند آزمون سراسری کانکور، امسال نیز کماکان تکرار می‌شود.