دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چرا بیشتر جوانان در تحقق رواج‌های ناپسند دخیل اند؟

١٩ جدی|دی ١٣٩٤ 
چندین دهه جنگ در افغانستان میراثدار خرافات و رسم‌ورواج‌های ناپسند برای جوانان بوده که این عامل سبب به وجودآمدن مشکلات گسترده در بخش‌های مختلف در این کشور شده است.

آگاهان امور به این باورند که عدم آگاهی مردم، ضعف در تطبیق قانون و مدیریت هر چه بیشتر سبب گسترش این رسم‌ورواج‌ها شده است.