دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

تجلیل از روز جهانی مهاجرت و افزایش فرار جوانان به اروپا

١٩ جدی|دی ١٣٩٤ 
از روز بین‌المللی مهاجرت در افغانستان در حالی تجلیل می‌شود که این کشور پس از سوریه بیشترین پناهجو را در جهان دارد. در جریان سال‌های گذشته به ویژه امسال جوانان به گونۀ بی‌پیشینه‌یی در رویای زنده‌گی بهتر از افغانستان عازم کشورهای اروپایی شده اند.

رمضان جمعه‌زاده، نماینده مردم در مجلس نماینده‌گان می‌گوید با این که هوا سرد شده و دروازه‌های کشورها به روی پناهجویان بسته است، اما هنوز بر شمار مهاجران افغانستان به اروپا افزوده می‌شود.

جمعه‌زاده می‌افزاید که روی این جوانان سرمایه‌گزاری شده بود و اگر این چنین افراد تحصیل‌کرده پا به فرار بگذارند، ما به ده سال پیش خواهیم برگشت.